Porezno priznata darivanja

Darivanja

Pred kraj poslovne godine uvijek nas pitate koja darivanja su porezno priznata. Evo pregleda što je to što možete isplatiti poslovnim partnerima i zaposlenicima, a da je porezno priznato i koje sve uvjete trebate zadovoljiti.

 

Darivanja poslovnih partnera

Prilikom darivanja poslovnih partnera, u poreznom smislu, razlikujemo darove male vrijednosti, reprezentaciju i promidžbu.

Darovi male vrijednosti

Darovi male vrijednosti su darovi vrijednosti do 160 kn bez PDV-a i na takvo darivanje ne treba plaćati PDV. Porezno je priznato 30% ukupnog iznosa računa. Uvjeti koje pritom treba zadovoljiti su:

–         Da se darovi daju povremeno (jedan dar istoj osobi u jednom tromjesečju)

–         Da se ne daju istim osobama

–         I da ne postoji protuusluga

Ukoliko nabavna vrijednost dara prelazi vrijednost od 160 kn bez PDV-a – na takvo darivanje se mora obračunati PDV na ukupnu vrijednost, kao da je riječ o isporuci bilo kojeg drugog dobra. Jednako tako ako se dar vrijednosti do 160 kn bez PDV-a daje istoj osobi više od jednom u tromjesečju – na ukupnu svotu dara treba obračunati PDV.

Ono što u cijeloj priči baš ne veseli, a meni se osobno čini kao malo previše birokracije je to što je za darovanje potrebno izdati dokument (npr. otpremnicu) kako bi postojao trag što se, kome i kada darivalo. Dakle, iako se na navedeno neće plaćati PDV, za potrebe eventualnog nadzora potrebna je takva evidencija. S druge strane, upravo kod ovih manjih stvari kao što su rokovnici i kalendari nikada nisam doživjela da je problem imati samo popis kome je što darovano. Ali to je ipak samo moje iskustvo.

Reprezentacija

Pod reprezentacijom smatramo ugošćenja poslovnih partnera, darovanja dobara, plaćanje odmora, rekreacije, razonode i slično. Kod takvih troškova PDV se ne priznaje, a u porezno priznate troškove ide 30% ukupnog iznosa računa. Na računu se obavezno mora navesti naziv firme koja je ugošćena.

Ako se pak za reprezentaciju daje roba iz vlastitog prodajnog asortimana, a prilikom nabave je bio odbijen pretporez, tada treba izdati interni račun i platiti PDV.

Ovdje bih još skrenula pozornost na to da se kod darivanja proizvoda iz vlastitog prodajnog asortimana, reprezentacijom smatra proizvod koji se daruje u standardnom pakiranju, bez obzira na njegovu vrijednost. Koje uvjete treba zadovoljiti da darivanje vlastitim proizvodima bude porezno priznato pročitajte u nastavku.

Promidžba

Promidžba – ako se radi na način da poduzetnik isporučuje svoja dobra ili usluge u vrijednosti do 160 kn bez PDV-a, moraju se zadovoljiti slijedeće uvjeti (u protivnom, na takvu isporuku treba platiti PDV):

–         Proizvode je potrebno posebno prilagoditi za svrhu promidžbe, a to znači da su obavezna promotivna pakiranja proizvoda, dakle NE MOŽE biti proizvod u standardnom pakiranju, bez obzira što mu je vrijednost manja od 160 kn bez PDV-a.

–         Na proizvod je obavezno staviti oznaku „nije za prodaju“

–         Ako se pak daju drugi reklamni predmeti s oznakom tvrtke, npr. čaše, pepeljare, upaljači, rokovnici, privjesci i sl. moraju se dati u prodajnom, odnosno poslovnom prostoru kupca. Ovdje bih napomenula da prema jednom mišljenju porezne uprave reklamni materijal može imati i veću nabavnu vrijednost od 160 kn bez PDV-a.

 

Neoporezive isplate zaposlenicima

Zaposlenicima se krajem godine uobičajeno isplaćuje božićnica, dar u naravi i dar djetetu do 15 godina starosti. Pritom nije važno kada je zaposlenik počeo raditi, da li je trenutno na bolovanju i sl. Sama isplata se može izvršiti na tekući račun zaposlenika ili isplatiti u gotovini. Važno je da ne zaboravite javiti u računovodstvo da je išla neka od neoporezivih isplata, kako bi se u poreznu upravo pravovremeno poslao JOPPD izvještaj. Za navedene isplate potrebno je sastaviti odluku direktora.

Evo iznosa koji se mogu neoporezivo isplatiti:

–         Prigodna nagrada 2500 kn

–         Dar u naravi do 400 kn s PDV-om – može se kupiti dar pa darovati radnike ili se može dati dar iz vlastitog prodajnog asortimana. Dar može biti i neka usluga, npr. masaža.

Ako poslodavac za sve zaposlenike želi kupiti dar u istoj prodavaonici, onda se ne smiju izdavati bonovi, nego će ta prodavaonica izdati račun radniku, a poslodavac izvršava uplatu temeljem Ugovora o pristupanju dugu.

Još je samo za napomenuti ukoliko dar prelazi iznos od 400 kn, razlika iznad se smatra plaćom zaposlenika i poslodavac mora platiti porez, prirez i doprinose.

–         Dar djetetu do svote od 600 kn uz uvjet da je dijete mlađe od 15 godina, uključujući svu djecu koja do 31.12. ove godine navršavaju 15 godina.

I na kraju, želimo Vam da imate dovoljno novca za darivanje svih koje želite darivati.